ยินดีต้อนรับสู่

ห้องเรียนครูโน๊ต

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

1 | 2

   ศึกษาความสำคัญของหลักการทำงาน บทบาทและประโยชน์ของคอมพิวเตอร์

การใช้คอมพิวเตอร์ในการอำนวยสะดวก การแก้ปัญหา การสร้างงาน การติดต่อสื่อสาร การค้นหาข้อมูล ในการทำงานด้านต่างๆ

   เข้าใจความสำคัญความหมายของข้อมูลสารสนเทศ ประเภทของข้อมูล

การประมวลผล หลักการประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศ

    ศึกษาความหมายและวิธีการสร้างผลงานจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ รวมทั้งความรู้การใช้เทคนิคในการสร้างลูกเล่นแบบต่าง ๆ

ตัวชี้วัด

     ม.1/1 อธิบายหลักการทำงาน บทบาทและประโยชน์ของคอมพิวเตอร์

     ม.1/2 อภิปรายลักษณะสำคัญและผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศ

     ม.1/3 ประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศ

รายวิชาเพิ่มเติม

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

3 | 4

   ศึกษาหลักการเบื้องต้นของการสื่อสารข้อมูล และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หลักการและวิธีการแก้ปัญหา ด้วยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ

   ด้วยวิธีการการค้นหาข้อมูล และติดต่อสื่อสารผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ความหมาย ประเภทของซอฟแวร์ชนิดต่างๆ และวิธีการใช้งานที่เหมาะสม ปฏิบัติการใช้ค้นหาข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

 

ตัวชี้วัด

     ม.2/1 อธิบายหลักการเบื้องต้นของการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์

     ม.2/2 อธิบายหลักการและวิธีการแก้ปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ

            ประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศ

     ม.2/3 ค้นหาข้อมูลและติดต่อสื่อสารผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม

     ม.2/4 ใช้ซอฟต์แวร์ในการทำงาน

 

 

    มุ่งให้ผู้เรียนใช้ความรู้ ภูมิปัญญา จินตนาการและความคิดอย่างมีระบบ เพื่อนำเสนอเนื้อหางานผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ให้เกิดทักษะในการทำงาน โดยใช้คอมพิวเตอร์อย่างมีจิตสำนึกและความรับผิดชอบ

รายวิชาเพิ่มเติม

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

| 6

   ศึกษาหลักการทำโครงงานที่มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และโครงสร้างของโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับสร้างโครงงานคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการสร้างโครงงานคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ออกแบบตามขั้นตอนการทำโครงงาน โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อนำเสนองานในรูปแบบที่เหมาะสม

ตัวชี้วัด

     ม.3/1 อธิบายหลักการทำโครงงานที่มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

     ม.3/2 เขียนโปรแกรมภาษาขั้นพื้นฐาน

     ม.3/3 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนำเสนองานในรูปแบบที่เหมาะสมกับลักษณะงาน

     ม.3/4 ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างชิ้นงานจากจินตนาการหรืองานที่ทำในชีวิตประจำวัน

            ตามหลักการทำโครงงานอย่างมีจิตสำนึกและ ความรับผิดชอบ

รายวิชาเพิ่มเติม

    ศึกษาเกี่ยวกับ การใช้โปรแกรมประยุกต์ในการสร้างภาพและกราฟิกต่างๆ จากการสร้างขึ้นเองและการนำเข้าจากโปรแกรมอื่นๆ ให้เป็นสารสนเทศเพื่อให้นักเรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

ติดต่อครูโน๊ต

สวัสดี! แวะคุยกันหน่อย

Submitting Form...

The server encountered an error.

ข้อความได้ส่งถึงครูโน๊ตแล้วครับ

ติดต่อครูวรเทพ

worathape@banpangsud.ac.th

Tel. 08-1111-8900

Social

©2017 Notecyber.Com All Rights Reserved. | Designed by KruNotecyber