การออกแบบและเทคโนโลยี ม.2

     ศึกษาสาเหตุหรือปัจจัยที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี ตลอดจนคาดการณ์แนวโน้มเทคโนโลยีในอนาคต เลือกใช้เทคโนโลยีโดยคำนึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อชีวิตและสังคม

การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาซี ม.4 (SMTE)

   ศึกษาความรู้เกี่ยวกับ ประเภทของภาษาคอมพิวเตอร์ ข้อดีและข้อจำกัดของภาษาคอมพิวเตอร์แต่ละประเภท การวิเคราะห์ปัญหา การออกแบบโปรแกรม การเขียนโปรแกรม การทดสอบโปรแกรม

กล่องสมองกล ม.4 (SMTE)

   ศึกษาความรู้เกี่ยวกับเรื่องหลักการและขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรม เครื่องมือการออกแบบโปรแกรม ฝึกปฏิบัติพัฒนาชุดกล่องสมองกลโดยให้ผู้เรียนฝึกออกแบบและเขียนโปรแกรมด้วยคำสั่งภาษาคอมพิวเตอร์

การพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่น ม.5 (SMTE)

   ศึกษา วิเคราะห์เกี่ยวกับหลักการของการสื่อสารข้อมูลบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต รูปแบบ Client Server การทำงานของ Web Server ลำดับขั้นตอนการพัฒนาเว็บ การเชื่อมต่อและการใช้งานระบบฐานข้อมูล

ปัญญาประดิษฐ์และการประยุกต์ ม.5  (SMTE)

   ศึกษาการเขียนโปรแกรมที่เน้นพัฒนาระบบการตัดสินใจของหุ่นยนต์ซึ่งใช้ข้อมูลสารสนเทศและหลักการของวิศกรรมคอมพิวเตอร์ที่มีความเกี่ยวของกับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของเครื่อง

วิทยาการคำนวณ ม.6

   ศึกษาการใช้เทคโนโลยีในการนำเสนอและแบ่งปันข้อมูลอย่างปลอดภัยและมีจริยธรรม การสร้างชิ้นงานและเผยแพร่ผ่านสื่อต่าง ๆ ที่คำนึงถึงจริยธรรม ลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญา

มุ่งเน้นกระบวนการการแก้ปัญหาด้วยโปรแกรม

นำเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาเบื้องต้น

เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

กระบวนการกลุ่ม

ผลที่เกิดจากผู้เรียน

 

 

 

 

 

 

 

 

พูดคุยกับครูโน๊ตไซเบอร์

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่

กลุ่มวิชาเทคโนโลยี
เลขที่ 1 ถนนคุ้มเดิม ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่
จังหวัดแพร่ 54000