สร้างสื่อมัลติมีเดีย - :: ห้องเรียนครูโน๊ต Notecyber.Com 11 Anniversary ::

Go to content
วิชาสร้างสื่อมัลติมีเดีย
    ศึกษาวิเคราะห์แนวคิดหลักของเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงและผลกระทบของเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นและความสัมพันธ์ของเทคโนโลยีกับศาสตร์อื่น แนวคิดและรูปแบบของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ความหมาย ประวัติความเป็นมา รวมถึงวิวัฒนาการของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ หลักการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ จุดประสงค์การใช้งาน  เทคนิคการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ รูปแบบการนำไปใช้งานของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  ข้อดีและข้อเสียของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์กับการเรียนการสอนในปัจจุบัน หลักการผลิตสื่อประเภทหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  จรรยาบรรณการผลิตสื่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ การเผยแพร่หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ แนวโน้มความเป็นไปของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในอนาคต
    ปฏิบัติการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมซึ่งใช้ความรู้ทักษะ และเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เพื่อแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม ปลอดภัย ด้วยโปรแกรมช่วยสร้าง ประยุกต์กระบวนการทำงานกลุ่มเพื่อสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
    มีความรู้ ความเข้าใจและทักษะในการวิเคราะห์ การออกแบบก่อนลงมือปฏิบัติจริง การสร้างงาน รู้จักทำงานร่วมกับผู้อื่น คำนึงถึงทรัพย์สินทางปัญญา ใช้ซอฟต์แวร์ช่วยในการออกแบบและนำเสนอผลงานอย่างมีจิตสำนึกและความรับผิดชอบตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ผลการเรียนรู้
1. วิเคราะห์แนวคิดหลักของเทคโนโลยี ความสัมพันธ์กับศาสตร์อื่นโดยเฉพาะวิทยาศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์ รวมทั้งประเมินผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อมนุษย์ สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาเทคโนโลยี
2. ระบุปัญหาหรือความต้องการที่มีผลกระทบต่อสังคม รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับปัญหาที่มีความซับซ้อนเพื่อสังเคราะห์วิธีการ เทคนิคในการแก้ปัญหา โดยคำนึงถึงความถูกต้องด้านทรัพย์สินทางปัญญา
3. ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบ และตัดสินใจเลือกข้อมูลที่จำเป็นภายใต้เงื่อนไขและทรัพยากรที่มีอยู่ นำเสนอแนวทางการแก้ปัญหาให้ผู้อื่นเข้าใจด้วยเทคนิคหรือวิธีการที่หลากหลาย โดยใช้ซอฟต์แวร์ช่วยในการออกแบบ วางแผนขั้นตอนการทำงานและดำเนินการแก้ปัญหา
4. ทดสอบ ประเมินผล วิเคราะห์และให้เหตุผลของปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นภายใต้กรอบเงื่อนไขหาแนวทางการปรับปรุงแก้ไข และนำเสนอผลการแก้ปัญหา พร้อมทั้งเสนอแนวทางการพัฒนาต่อยอด
5. ใช้ความรู้และทักษะเกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ กลไก ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และเทคโนโลยีที่ซับซ้อนในการแก้ปัญหาหรือพัฒนางาน ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และปลอดภัย
6. ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
7. ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโปรแกรมสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
8. ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการออกแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์และสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
9. ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการตกแต่งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ให้สวยงาม
10. ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในทางสร้างสรรค์ อย่างมีจิตสำนึก และรับผิดชอบ
รวมทั้งหมด   10   ผลการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้ วิชาสร้างสื่อมัลติมีเดียวิชาสร้างสื่อมัลติมีเดีย

ใบงาน วิชาสร้างสื่อมัลติมีเดียวิชาสร้างสื่อมัลติมีเดีย

ติดต่อครูวรเทพ
worathape@banpangsud.ac.th
Tel. 08-1111-8900

โรงเรียนบ้านปางสุด
หมู่ 12 ตำบลแม่เล่ย์ อำเภอแม่วงก์
จังหวัดนครสวรรค์ 60150
©2019 Notecyber.Com All Rights Reserved. | Designed by KruNotecyber
ติดต่อครูวรเทพ
worathape@banpangsud.ac.th
Tel. 08-1111-8900
©2019 Notecyber.Com All Rights Reserved.  Designed by KruNotecyber
Back to content