การสร้างเว็บเพจ - :: ห้องเรียนครูโน๊ต Notecyber.Com 11 Anniversary ::

Go to content
วิชาการสร้างเว็บเพจด้วยโปรแกรมประยุกต์
    ศึกษาหลักการทำงานของเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงในระบบเครือข่าย กฎหมายลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญา หลักการสร้างเว็บเพจ
    ปฏิบัติการใช้โปรแกรมสร้างเว็บเพจ การใช้กราฟิกและภาพเคลื่อนไหวตกแต่งเว็บเพจ และนำเสนอเผยแพร่ผลงานผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
    มีทักษะกระบวนการในการสร้างเว็บเพจ สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการสร้างสรรค์งานมีความสามารถในการคิดการแก้ปัญหา โดยใช้ใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม มีจิตสำนึกและความรับผิดชอบตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ผลการเรียนรู้
1. สามารถใช้โปรแกรมแต่งภาพเพื่อใช้ประกอบในเว็บเพจได้
2. สามารถใช้โปรแกรมสร้างข้อความเคลื่อนไหวเพื่อใช้ประกอบในเว็บเพจได้
3. มีความรู้ความเข้าใจความหมาย หลักการสร้างเว็บเพจ
4. มีความรู้ ความเข้าใจโครงสร้าง องค์ประกอบของโปรแกรมสำเร็จรูปที่ใช้สร้างเว็บเพจและสามารถประยุกต์ใช้งานได้
5. สามารถสร้างเว็บเพจและนำไปใช้อย่างมีจิตสำนึก รับผิดชอบโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
รวมทั้งหมด 5 ผลการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้ การสร้างเว็บเพจการสร้างเว็บเพจ

ติดต่อครูวรเทพ
worathape@banpangsud.ac.th
Tel. 08-1111-8900

โรงเรียนบ้านปางสุด
หมู่ 12 ตำบลแม่เล่ย์ อำเภอแม่วงก์
จังหวัดนครสวรรค์ 60150
©2019 Notecyber.Com All Rights Reserved. | Designed by KruNotecyber
ติดต่อครูวรเทพ
worathape@banpangsud.ac.th
Tel. 08-1111-8900
©2019 Notecyber.Com All Rights Reserved.  Designed by KruNotecyber
Back to content