คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ - :: ห้องเรียนครูโน๊ต Notecyber.Com 11 Anniversary ::

Go to content
วิชาคอมพิวเตอร์สร้างสรรค์
    ศึกษาเกี่ยวกับ การใช้โปรแกรมประยุกต์ในการสร้างภาพและกราฟิกต่าง ๆ การประมวลผลข้อมูลในรูปแบบภาพและกราฟิกต่าง ๆ จากการสร้างขึ้นเอง และการนำเข้าจากโปรแกรมอื่น ๆ ให้เป็นสารสนเทศ การวาดรูปด้วยโปรแกรมกราฟิก สร้างภาพ เรียกภาพมาแก้ไข ระบายสี สำเนาภาพ ขยายและลดขนาดภาพ รูปแบบตัวอักษรพิมพ์งานวาดภาพ รูปกราฟิกพื้นฐาน วิเคราะห์ เนื้อหางาน ลำดับรูปแบบงาน การประยุกต์วิชาการ คอมพิวเตอร์และวิชาต่าง ๆ ที่เรียนมา
    ปฏิบัติการประยุกต์สร้างงานการสร้างรูปภาพสำหรับงานนำเสนอ งานทำภาพเคลื่อนไหว เรื่องสั้น ภาพยนตร์ มีเนื้อหาสาระ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สร้างงานที่มีคุณภาพ
    เพื่อมุ่งปลูกฝังให้ผู้เรียนเข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีในการสืบค้นข้อมูล การเรียนรู้การสื่อสาร การแก้ปัญหา การทำงาน และอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ และนำไปใช้อย่างมีจิตสำนึก รับผิดชอบโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีเจตคติที่ดีต่อการใช้คอมพิวเตอร์ในทางสร้างสรรค์

ผลการเรียนรู้
1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการติดตั้งโปรแกรมและส่วนประกอบของโปรแกรม
2. อธิบายหลักการทำงานของโปรแกรม เครื่องมือและคำสั่งต่าง ๆ ได้
3. สามารถกำหนดค่า effecfs ให้กับข้อความและวัตถุได้
4. มีความรู้ความเข้าใจกระบวนการพัฒนาและหลักการออกแบบงานนำเสนอได้
5. ประยุกต์ใช้โปรแกรมกราฟิกในการสร้างภาพ ภาพเคลื่อนไหวได้อย่างเหมาะสม
6. สามารถปฏิบัติการสร้างสรรค์ชิ้นงานได้หลากหลาย
รวมทั้งหมด 6 ผลการเรียนรู้
ติดต่อครูวรเทพ
worathape@banpangsud.ac.th
Tel. 08-1111-8900

โรงเรียนบ้านปางสุด
หมู่ 12 ตำบลแม่เล่ย์ อำเภอแม่วงก์
จังหวัดนครสวรรค์ 60150
©2019 Notecyber.Com All Rights Reserved. | Designed by KruNotecyber
ติดต่อครูวรเทพ
worathape@banpangsud.ac.th
Tel. 08-1111-8900
©2019 Notecyber.Com All Rights Reserved.  Designed by KruNotecyber
Back to content