เทคโนโลยีสารสนเทศฯ - :: ห้องเรียนครูโน๊ต Notecyber.Com 11 Anniversary ::

Go to content
วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 5
    ศึกษาแนวคิดและหลักการพื้นฐานการเขียนโปรแกรม โครงสร้างโปรแกรม ตัวแปร การลำดับคำสั่ง การตรวจสอบเงื่อนไข การควบคุมโปรแกรม คำสั่งแสดงผลและรับข้อมูล การเขียนโปรแกรมแบบมีโครงสร้าง
ปฏิบัติการใช้ซอฟต์แวร์ภาษา ในการเขียนโปรแกรมแบบง่าย ๆ ตามหลักการเขียนโปรแกรม และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อนำเสนองานในรูปแบบที่เหมาะสมกับลักษณะงาน   
    เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ให้เกิดคุณธรรมและลักษณะนิสัยอย่างมีจิตสำนึกความรับผิดชอบ

ตัวชี้วัด
ง 3.1 ม.3/2   เขียนโปรแกรมภาษาขั้นพื้นฐาน
ง 3.1 ม.3/3    ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนำเสนองานในรูปแบบที่เหมาะสมกับลักษณะงาน
รวมทั้งหมด 2 ตัวชี้วัด

สื่อการเรียนรู้ วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ใบงาน วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ติดต่อครูวรเทพ
worathape@banpangsud.ac.th
Tel. 08-1111-8900

โรงเรียนบ้านปางสุด
หมู่ 12 ตำบลแม่เล่ย์ อำเภอแม่วงก์
จังหวัดนครสวรรค์ 60150
©2019 Notecyber.Com All Rights Reserved. | Designed by KruNotecyber
ติดต่อครูวรเทพ
worathape@banpangsud.ac.th
Tel. 08-1111-8900
©2019 Notecyber.Com All Rights Reserved.  Designed by KruNotecyber
Back to content