เทคโนโลยีพื้นฐาน 2 - :: ห้องเรียนครูโน๊ต Notecyber.Com 11 Anniversary ::

Go to content
วิชาเทคโนโลยีพื้นฐาน 2
    ศึกษาแนวคิดเชิงคำนวณ การแก้ปัญหาโดยใช้แนวคิดเชิงคำนวณ การเขียนโปรแกรมที่มีการใช้ตรรกะและฟังก์ชัน องค์ประกอบและหลักการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสื่อสาร แนวทางการปฏิบัติเมื่อพบเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีความรับผิดชอบ วิธีการสร้างและกำหนดสิทธิความเป็นเจ้าของผลงาน
    นำแนวคิดเชิงคำนวณไปประยุกต์ใช้ในการเขียนโปรแกรมหรือการแก้ปัญหาในชีวิตจริง สร้างและกำหนดสิทธิ์การใช้ข้อมูล ตระหนักถึงผลกระทบในการเผยแพร่ข้อมูล

ตัวชี้วัด
ม.2/1 ออกแบบอัลกอริทึมที่ใช้แนวคิดเชิงคานวณในการแก้ปัญหา หรือการทางานที่พบในชีวิตจริง
ม.2/2 ออกแบบและเขียนโปรแกรมที่ใช้ตรรกะและฟังก์ชันในการ แก้ปัญหา
ม.2/3 อภิปรายองค์ประกอบและหลักการทางานของระบบคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีการสื่อสาร เพื่อประยุกต์ใช้งานหรือแก้ปัญหาเบื้องต้น
ม.2/4 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย มีความรับผิดชอบ สร้างและแสดงสิทธิ์ในการเผยแพร่ผลงาน
รวมทั้งหมด 4 ตัวชี้วัด

สื่อการเรียนรู้ วิชาเทคโนโลยีพื้นฐาน 2วิชาเทคโนโลยีพื้นฐาน 2

ติดต่อครูวรเทพ
worathape@banpangsud.ac.th
Tel. 08-1111-8900

โรงเรียนบ้านปางสุด
หมู่ 12 ตำบลแม่เล่ย์ อำเภอแม่วงก์
จังหวัดนครสวรรค์ 60150
©2019 Notecyber.Com All Rights Reserved. | Designed by KruNotecyber
ติดต่อครูวรเทพ
worathape@banpangsud.ac.th
Tel. 08-1111-8900
©2019 Notecyber.Com All Rights Reserved.  Designed by KruNotecyber
Back to content