ยินดีต้อนรับสู่ห้องเรียนครูโน๊ตไซเบอร์

ห้องเรียนออนไลน์สำหรับการเรียนรู้ New Normal

วิชา การออกแบบและเทคโนโลยี ม.2

ศึกษาสาเหตุหรือปัจจัยที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี ตลอดจนคาดการณ์แนวโน้มเทคโนโลยีในอนาคต เลือกใช้เทคโนโลยีโดยคำนึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อชีวิตและสังคม

วิชา การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาซี ม.4

ศึกษาความรู้เกี่ยวกับ ประเภทของภาษาคอมพิวเตอร์ ข้อดีและข้อจำกัดของภาษาคอมพิวเตอร์แต่ละประเภท การวิเคราะห์ปัญหา การออกแบบโปรแกรม การเขียนโปรแกรม การทดสอบโปรแกรม

วิชา วิทยาการคำนวณ ม.6

ศึกษาการใช้เทคโนโลยีในการนำเสนอและแบ่งปันข้อมูลอย่างปลอดภัยและมีจริยธรรม การสร้างชิ้นงานและเผยแพร่ผ่านสื่อต่าง ๆ ที่คำนึงถึงจริยธรรม ลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญา

พูดคุยกับครูโน๊ตไซเบอร์

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่

กลุ่มวิชาเทคโนโลยี
เลขที่ 1 ถนนคุ้มเดิม ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000

Hello !

081 111 8900

ทักทายครูโน๊ต !